N E J,   D E T   R Å D E R   I N G E N   K ON S E N S U S  ! 

tree-of-death

Den lilla klick västerländska akademiker som bedriver censur i förhållande till vad vi här i västvärlden tillåts få kunskap om i fråga om människans fredliga och jämställda förhistoria, för att istället propagera för den ogrundade dogmen om patriarkates universalitet och krigets inneboende ofrånkomlighet, såna som Pinker, Renfrew, Hodder, Anthony, Hayden, Conkey & Tringham, Cynthia Eller, Meskell, Brigitte Röder, Stefanie Knauss, Elisabeth Beausang, Randi Håland m fl m fl,  gör anspråk på att på att företräda ett slags “majoritet” och “konsensus” inom den etablerade vetenskapen, varvid de dömer ut dem som inte viker sig för den påvliga medelmåttighet de själva företräder som “amatörer” ooh eller “populärvetenskapare”

Men därvidlag har de uteslutit hela den illustra skara, som jag här listat, av högt ansedda akademiker med en helt annan vetenskaplig bredd och tyngd än den smalspårighet de själva representerar (vari bla all form av djupare förtrogenhet med religionvetenskapliga  och mytologiska fenomen  är fullständigt frånvarande) såväl som den stora mängd inhemska företrädare som själva menar sig leva i fredligt jämställda, mer eller mindre matriarkala samhällen.

”Matriarkalister” är den avsiktligt derogativa term som Cynthia Eller har myntat om den otroligt skiftande och omfattande mängd forskare / tänkare / författare och filosofer av skilda skolor och etnisk härkomst - även utomeuropeisk afrikansk, asiatisk, syd - o central, och nordamerikansk sådan, som på olika sätt kastat ljus över alternativa ”matriarkala” (enligt följande definition »), i stort sett fredliga, jämställt ickehierakiska och resilienta, långsiktigt hållbara alternativ till vårt patriakala västerländska.

Jag har gjort upp denna lista, som dock är långtifrån fullständig på det stora antal forskare, författare filosofer / vetenskapsjournalister m fl som från skilda utgångspunkter och metoder alla bidragit med olika pusselbitar till det hermeneutiska kartläggningsarbete, som till slut utkristalliserat sig i dess mest tydligt urskiljbara och hermeneutiskt sammanhängande form, där delarna ges mening ur helheten och vise versa, och därmed också  upphov till en helt annan bild av verkligheten än den ideologiskt styrda, som är den enda som ett litet högröstat kotteri inom det västerländska vetenskapsetablissemanget, med starka kopplingar till förlagsväsende och redaktioner till de största  mest väletablerade encyclopedierna och medierna,  tillåter oss att få kännedom om.

 

Jacob Johan Bachofen

 

 

Anthropologist Lewis H. Morgan

 

 

Friedrich Engels 

 

 

Anthropologist Robert Briffault

 

 

Anthropologist Omar Rolf von Ehrenfels, India

 

 

Historian of religion Robert von Graves Rankes 1895-1985

 

 

Edwin O James 1888-1972

 

 

Archeologist James Mellaart 1925 -2012

 

 

Archeologist Arthur Evans 1851-1941

 

 

Anthropologist prof. Margaret Mead

 

 

Religion historian Karl Kerényi

 

 

Psychologist Eric Neuman

 

 

Mythologist Joseph Cambel

 

 

Cultural historian prof. Richard Tarnas

 

 

Ecofeminist and author prof. Charlene Spretnak 

 

 

Archaelogist Andrew Sherratt

 

 

Archaelogist Valentin Dergachev

 

 

Geneticist L. Luca Cavalli-Sforza

 

 

Teacher and author and holds a PhD Carol Christ

 

 

Anthropologist Evelyn Reed 1905- 1979

 

 

Anthropologist Ashley Montagu

 

 

Social psychologist, psychoanalyst, sociologist, humanistic philosopher Erich Fromm 

 

 

Archeologist / mythologist and linguist / Marija Gimbutas 1921- 1994

 

 

Philosopher of Science; creator of the new paradigm of Modern Matriarchal Studies;  Heide Göttner Abendroth

 

 

Anthropologist Peggy Reeves Sanday, /Minangkabue

https://www.google.se/#q=peggy+reeves+sanday

http://web.sas.upenn.edu/psanday/

 

 

Anthropologist Veronica Bennholdt -Thomsen /Juchitan

 

 

Economist, sociologist and political scientist prof. Claudia von Werlhof

 

 

Religion historian Christa Mulack

 

 

Philosophist and psychologist Phil Dr. Carola Meier-Seethaler

 

 

Anthropologist prof Helen Claudot-Hawad/ Tuareg

 

 

Anthropologist Ph.Dr Barbara Alice Mann /Bear clan of Seneca-Iroquis

 

 

Semiotician, peace activist and founder, promoter  of the Gift Giving economy paradigm Genevieve Vaughan

 

 

Prof. Joan Marler   (USA)

 

 

Prof.  Lucia Chiavola Birnbaum  (Italy/USA)

 

 

Ph.D. Marguerite Rigoglioso M.A. (USA)

 

 

Ph.D. Susan Gail Carter  (USA)

 

 

Archaeologist Michael Dames

 

 

Shamanic healer, author, scholar and wisdom teacher Vicki Noble

 

 

Historian, author an artist Max Dashu

 

 

World-renowned traveler, educator and artist Lydia Ruyle

 

 

Prof. Annette Kuhn

 

 

Dr. Kurt Derungs  (Switzerland)

 

 

Dr. Kaarina Kailo  (Finland)

 

 

Commissioner - Culture Religion Language Rights prof. Bernadette Muthien

 

 

Fatimata Oualet Halatine

 

 

Author, educator, artist, and activist Jeanette C. Armstrong, Syilx, Okanagan

 

 

UN-worker,  political speaker and attorney Mililani B. Trask  (Hawaii)

 

 

Taimalie Kiwi Tamasese, Samoan (Samoa, New Zealand)

 

 

Rosa Martha Toledo, Juchiteca (Mexico)

 

 

Author Antje Olowaili (Kuna)

 

 

Midwife and healer Dona Enriqueta Contreras, Zapoteca (Oaxaca, Mexico)

 

 

Mariela de la Ossa, Kuna (Kuna Yala, Panama)

 

 

Anthropologist prof. Carolyn Heath

 

 

Dr. Malika Grasshoff, Kabyle, Berber (Algeria/Germany)

 

 

Healer Gad Agyako Osafo, Akan (Ghana/Germany)

 

 

Pract. med. Cécile Keller (Switzerland)

 

 

Dr. Yvette Abrahams, Khoekhoe (Namibia, South Africa

 

 

 

Commissioner - Culture Religion Language Rights

Bernedette Muthien, Khoisan (South Africa)

 

 

Indian social activist, writer, journalist Patricia Mukhim, Khasi (Megalaya, Northeast India)

 

 

Assist. prof Dr. Moses Seenarine

 

 

Dr. Savithri Shanker de Tourreil, Nayar (Kerala) ra Southwest India/Canada)

 

 

Ibu Ita Malik M.A., Minangkabau (Sumatra, Indonesia)

 

 

Hengde Danshilacuo, Mosuo (Southwest China)

 

 

Anthropologist Doris Jonas

 

 

Evolutionary biologist David Jonas

 

 

Associate professor and writer, and a three-time winner of China's Minority People Literature Award. Anthropologist Lame Gatusa / China

 

 

Historian, anthropologist, physicist and politician Cheikh Anta Diop

 

 

Anthropologist Wilhelmina J. Donkoh, Ghana

 

 

Sociologist / anthropologist If Amadiume / Nigeria

 

 

Philosopher & anthropologist inventor of the Transformation Theory Riane Eisler

 

 

Paleolinguist Richard Fester

 

 

Evolutionary Anthropologist Cris Knight

 

 

The giant Tore Håkansson

 

 

Author, journalist and member of the Swedish Academy Elin Wägner

 

 

Theologist Emilia Fogelklou

 

 

Science journalist Eva Moberg

 

 

Philosopher of Science Elisabet Hermodsson

 

 

Religion historian Fil. lic. Erik Rodenborg

 

 

Ethnologist Fil. mag. Helena Larsson

 

 

Author Lone Mogenssen

Det framhålls ofta som ett motargument till såväl Gimbutas vetenskapliga kartläggningar av den fredliga, eller kanske bättre ”lågaggressiva” och jämställda kulturen i Gamla Europa, såväl som forskning om matriarkala kulturer i det förflutna öht, att vi behöver väl inte gå till forntiden för att bygga upp fredliga och jämställda samhällen i nutid. Särskilt av de tredjevågens feminister som har bannlyst Gimbutas´ forskning som ”ovetenskaplig” och dessutom stämplat den som ”essentialistisk, vad det nu ska antas betyda, för att istället ägna sig åt det som idag kallas för genusvetenskap och till skillnad från ”matriarkalisternas” forskningsansats antas garantera en könsneutral hållning.

Å ena sidan anklagas Gimbutas och övriga sk ”matriarkalister” för att stå för en ideologisk hållning - men å den andra för att stå för en felaktig sådan, istället för den sortens feminism som tredjevågarna själva företräder och som antas borga för en könsneutralt feministisk hållning.

Gimbutas själv, å andra sidan, bekände sig aldrig till någon ideologisk feminism eller "matriarkalism" öht utan var enbart ute efter att bedriva vetenskaplig forskning och det gjorde hon med den äran.

Så när ska hennes såväl som övriga sk "matriakatsforskares" forskningsansatser tas på allvar för vad de är; nämligen vetenskap och inte ideologi?

Om nu kvinnorna under neolitikum eller paleolitikum levde som de fortfarande gör i motsvarande matriarkala typ av samhällsskick kan det väl ändå inte vara forskningens uppgift att tiga om det och / eller att retuschera fakta, bara för att det ska stämma med hur tredjevågen-feministerna anser att mäns o kvinnors könsneutrala tillvaro bör se ut?

1)Varför famhålls inte samma argument mot Pinkers & co påstridiga teoribildning om krigets och patriarkates universalitet. Varför behöver vi vetenskapare som utan att ha minsta bevis för det upplyser oss om att människan alltid har krigat och  inrättat patriarkalt grundade hierarkier?

2) Varför anses det inte ”essentialistiskt” att hävda åsikten att män alltid har krigat och inrättat hierarkier som tex Claude Lévi Strauss när han hävdar att The Origin of Society utgjorts av mäns byteshandel med kvinnor?

3)Vad finns det i så fall för behov av en genusbaserad arkeologisk forskning om vår forntid, som tredjevågen feministerna inom arkeologi / antropologi och religionshistoria propagerar för, om det ändå redan står utom allt tvivel att den var präglad av samma patriarkalism som alltid och / eller som också alltsomoftast framförs som ett motargument mot den moderna matriarkatsforskningen; nämligen att det inte går att bevisa någonting alls om den saken. (Se tex Brigitte Röder)

 

 

UNDERPASS-WITH-ELEPHANTS

Arkeologer och antropologer som förkastar Gimbutas´och de sk ”matriarkalisternas” teoribildningar som ”ovetenskapliga” gör det utan att frambringa ETT enda stringent vetenskapligt underbyggt motargument, utan genom att istället inta rollen av förmyndaraktiga psykologer som pådyvlar meningsmotståndarna undermedvetna känslomässiga önskningar och behov och/ eller dolda ideologiska / politiska avsikter med sina vetenskapliga vedermödor, som vid närmare granskning mer visa sig vara deras egna utprojicerade känslomässiga önskningar och behov samt ideologiska politiska avsikter - fast från motsatt ideologiskt håll naturligtvis. .

I avsikten att oskadliggöra hotet ifrån de tidigare andravågen ”matriarkalisterna” har det därvidlag tillverkats en väldigt långsökt teori, byggd på likaledes obefintliga vetenskapliga belägg, att de skulle ha blivit förda bakom ljuset av de 1800-tals "romantiker" som tex Bachofen och Lewis Morgan et al som påstods ha uppfunnit historier om matriarkaten, som ett sätt att legitimera sin egen patriarkala maktutövning. En oerhört långsökt tankegång som dels bygger på det underliggande omedvetandegjorda antagandet att matriarkat nödvändigtvis måste vara mer primitiva än patriarkat, (vad finns det annars för anledning att triumfera över patriarkatet seger över dem?) dels att det skulle vara lättare att befästa sin legitimitet i ljuset av existensen av ett sämre alternativ, än genom idén om patriarkatets ofrånkomliga universalitet, vilket måste anses vara en osedvanligt dåligt underbyggd tankegång rent logiskt, dels på att andra vågens feminister och / eller kvinnor öht inte kan antas vara i stånd att tänka själva,  reflektera över och utforska sakernas tillstånd på egen hand, utefter sina egna erfarenheter och möten med andra utomeuropeiska/amerikanska kulturer i Asien / Amerika och Afrika.

 

AardsParadijs

Därutöver intar en sådan beskäftigt pretentiös hållning samma sorts andro - o etnocentriska tolkningsföreträde gentemot tredje världens kulturer som annars kritiseras just inom samma slags intersektionella gendervetenskap som dessa tredjevågenfeminister gör anspråk på att representera.

Med vilken rätt menar de sig vara i stånd att definiera de matriarkala folkgrupper världen över som patriarkala, vars representanter själva definierar sina kulturer som matriarkala och vädjar till vår respekt och medverkan att få behålla dem istället för att obevekligt sugas upp av den ”modernitet” som gör dem hem - o identitetslösa, utfattiga, svältande, sjuka, splittrade, drabbade av alkoholism och utanförskap, kvinnoförtryck, häxförföljelser, misshandel och våldtäkt av kvinnor och barn i samma process av proletarisering som pågått sedan patriarkatets genombrott och Adam och Evas förvisning från deras egen lilla jordlott och grundläggande försörjning i den paradisiska tillvaro som de upplevt under sin tid som självförsörjande småbrukare i kombination med jakt / fiske / samlande av bär nötter o rötter och / eller herdekulturer.

Se Helena Norberg Hodge, Silvia Federici, Burenhuldt m fl m fl

Det är detta skede i den västerländska historien som i Bibeln omtalas som människans syndafall och i vanlig god patriarkaliska anda förs över på syndabocken Eva; dvs det är offret som ska tillskrivas skulden och ansvaret för de övergrepp hon utsättas för. Undra på att Jesus hade det jobbigt med alla som skyllde ifrån sig på de andra och inte kunde se bjälken i sitt eget öga bara grandet i sin nästas.

”Den som är utan skuld kasta första stenen” osv. Nazisterna förde öppet ogenerat samma sorts resonemang gentemot underpriviligierade grupper och de där ”andra”