M A T R I A R C H A L   A K A N   K I N G S 

unnamed-1

YTTERLIGARE ETT NÄTVERK - KORSRELATERAT TILL DE ÖVRIGA

Den allianspolitik som akans drottningmödrar tillämpade genom att knyta samman ett allt större nät av klaner med varandra genom ingifte, bidrog snart till att de  ursprungliga akan stads - staterna växte till sig och bildade större regioner av sammanhängande kedjor av klaner. På så sätt kom Bono Mansu-regionen i norra Ghana så småningom att bestå av sju olika klaner. Och det sist tillkommande Ashante-riket i södra Ghana bestod av åtta olika klaner, förutom ett större antal i sin tur vidhängande underavdelningar av dessa åtta.

Bono Mansu-regionen får här fungera som modell för de övriga i den fortsatta beskrivningen.

När individuella klaner växte och blev större kunde de inte längre stanna kvar inom en och samma stad utan fick flytta ut och bygga egna städer med omgivande fält och byar, varvid den  ursprungliga drottningmoderns stad kom att utgöra huvudstaden i regionen. Nu hade nätet av inbördes relaterade släktskap kommit att bli så invecklat och drottningdömets administration så omfattande att det krävdes avlastning i fråga om drottningmoderns åtaganden, varför hon kom att delegera ut vissa administrativa uppgifter till en manlig partner som kallades "Koronti-hene" och som hade till uppgift att omsätta hennes instruktioner i praktiken. Detta ämbete kunde delegeras till en man inom familjen som hon respekterade, eller till i stort sett vem som helst som hade hennes förtroende.

24d2f2199b270d69555d7bbfa367dae9

Annorlunda var det dock med det sakrala ämbetet som representant för den kungamakten; dvs den institution av kungligt prästerskap som installerades av drottningmodern och som enbart kunde delegeras till någon av hennes egna söner - ett privilegium som enbart varit dem förunnat fram till modern tid. I egenskp av ung sk "moon king" med titeln  "High Born of the Moon" var han tänkt att förkroppsliga den manliga aspekten hos Himladrottningen eller Mångudinnan. Den rollen hade tidigare representerats av ngn av drottningens unga vackra älskare, som efter att ha blivit utkorad, fick delta i den ritual av sacred marriage som varit så vanligt förekommande i den tidigaste matriarkala kulten överallt, varvid den unge älskaren förenades med drottningen (eller ngn av hennes kronprinsessor), i detta fall, i en helig lund. Och senare vid den tidpunkt då Akan firar sitt nyår vid vårdagjämningen, offrades där i den heliga lunden dessa unga älskare till den gudinnan Nyames ära, i enlighet med tron att det skulle bidra till bättre skördar under kommande år. Ritualen åtföljdes av böner med förhoppningar om drottningmoderns fortsatta hälsa och välmåga och ett kommande överflöd av fruktsamhet hos såväl kvinnor som djur och natur.

Akan-people-1580x800_c

När det nu istället var sönerna till drottningmodern som kom att överta detta ämbete tvingades även de inledningsvis också möta samma död. Men senare övertogs den uppgiften av någon närstående person till kungen som betraktades som hans "soul carrier". Det antogs förmodligen att detta offer, på ett eller annat sätt skulle komma att bli rikligt kompenserad i vistelsen i dödsriket av den gudinna som härskade där, och att såväl återuppståndelsen därifrån var säkrad. Så småningom kom ritualen  att upprepas allt oftare, men mer sällan av drottningmodern själv, utan istället av kungen med någon av hans mest favoriserade fruar. Men efter en tid kom även här detta offer att ersättas med vanliga djuroffer.

Den på tronen installerade kungen presiderade över en rådgivande nämnd av manliga klanledare, som i sin tur var bröder till kvinnliga klan-drottningar. Dessa klanledare var också utrustade med ärofulla titlar; de kvinnliga kallades "Abusua-hemmaa" eller "Obaapanyin"  ("abusua" är akan-ordet för "klan")  och de manliga för "Abusua-hene" eller "Abusua-panyin". Varje klan representeras av sitt respektive klandjur, som också är utsirat på toppen de stavar som bärs av kungarna, drottningarna och klanledarna vid högtidliga tillfällen.

 

136-97-3936-DHR041

De kvinnliga klanledarna tillbringar sin mesta tid i drottningmoderns palats och de manliga i kungens. De sistnämnda har till uppgift att tillsammans med kungen administrera männens göromål utomhus, sådana som tex att röja mark för odling, torka ut sumpmarker, bygga vägar och torg och organisera handel. Och för att kunna hantera allt större ansvarsområden i den växande infrastrukturen, fick även kungen så småningom skaffa sig en exekutiv verkställare; en Koronti-hene som först utförde åtaganden i både drottningens och kungens namn, men senare enbart i den sistnämndes.

Trots sin nya position, är kungens ämbete fortfarande uteslutande byggt på ett nätverk av klan-relationer. Och framför allt utgörs hans ämbete av ett sakralt kungadöme och som sådant är det enbart avsett att  representera en gudomlig makt. Själv besitter han ingen autonom makt att utdela order. Inför varje officiellt ställningstagande måste han först inhämta sitt manliga råds godkännande; och bakom varje manlig rådsmedlem står sedan en kvinnlig klanledare med hela sin klan bakom sig.

Skärmavbild 2017-12-12 kl. 20.23.22

Drottningmodern kan också välja att lägga över hela eller delar av sina åraganden på sin dotter - en av kronprinsessorna. Och i det fallet är det denna dotter - syster till kungen - som bär titeln Ohemma och vars beslutandemakt, tillsammans med den äldre Ohemma som deras mor, kungen då har att underordna sig. Och i den här konstellationen är det den unga dottern som representerar kärleksgudinnans aspekt - den som associeras med planeten Venus.

Den unga drottningmodern - som alltså är syster till kungen - är liksom övriga prinsessor fria att välja vilken eller vilka älskare de vill och praktiserar således polyandri. Barn till drottningklanen anses därför vara "faderslösa", vilket inte alls är stigmatiserande, utan tvärtom ses som ett tecken på utvaldhet eftersom det endast är faderslösa söner som kan bli utkorade till det konungsliga ämbetet.

0f136ab4688f21c492bc031b379eb3eb

På  1300-talet tillkom en solkult till kungamakten, som delvis antas ha haft sin grund i de stora guldfyndigheter som kommit i bruk och gjort Bono Mansu oerhört förmöget, inflytelserikt och expansivt. Allt guld i området ansågs tillhöra kungen, som införde en valuta som bestod av guld-damm. Och det kom att i hög grad utöka hans inflytande. Guld ansågs vara solens metall, vilket alltså kan antas ha bidragit till uppkomsten av denna sol-kult som redan hade tagits i bruk av andra folkgrupper i området.

I den ursprungliga akan-tron antogs det, på samma sätt som i den gamla egyptiska kulten av gudinnan Nut, att solen föddes på nytt varje morgon av Himladrottningen eller Mångudinnan, som i sig även inkorporerade den manliga aspekt som kallades för "Nyankopon". Men så småningom kom Nyankopon att utvecklas till en självständig gudomlighet eller sol-gud, som representerades av kungen och hans kungliga prästämbete.

 

Nyankopon

 

Som den mest upphöjde kungen, tronandes över de övriga klanledarna och stads-kungarna, hjälpte solkulten till att accentuera denna hans högre status. Det var enbart honom förunnat att vara utkorad till "son till solen" medan de övriga underställda kungarna och manliga klanledarna fick nöja sig med att vara söner till månen.

Han betraktades dock inte som son till solen i egenskap av blodsarvinge, utan det var i ämbetet som kung han kunde representera detta symboliska släktskap. Som mänsklig man förblev han inordnad under sin moderslinje och som sådan betraktades han i första hand som son till drottningmodern och gudinnan Nyame, vilket bla kom till konkret uttryck i det faktum att  han i de mer personligt hållna ceremonierna, fick trona på en silverstol. Det var enbart i sina mer offentliga åtaganden i egenskap av sakral kung som han officierade på den berömda guldstol, som engelsmännen i början på 1900-talet utkrävde som tribut för att till slut ha besegrat Ashante. Så trots införandet av solkulten förblev kungen rent konstitutionellt underställd drottningmoderns klanlinje och hade som sådan ingen autokratisk status.

qul8oca4ni_4dd0f8409184416f0397aea6bf136810

Det fanns andra faktorer som bidrog till detta. I solkulten betraktades kungen som upphovet till allt som hade med solljuset att göra och därmed ålåg det honom att andas in liv i sitt Akan-rike, vilket inte uteslutande innebar magiska åtaganden utan även mer rent konkreta, som tex att bidra till barnalstringen. Således betraktades det som en av hans plikter att äktenskapligt förbinda sig med varje matriarkal klanledare i sitt rike, för att därmed kunna utöka befolkningen med sin  sin konungsligt gudomliga sol-säd. Dessa ingifta klanmödrar var inte, som drottningklanens döttrar, tillåtna att bedriva polygyni, utan bundna att iaktta monogami, så att kungen kunde vara säker på att de sdöner som han underhöll i sitt stora hov var av hans egen konungsliga härkomst. Kungen var alltså på så sätt officiellt sammanlänkad med huvudmatriarken eller klandrottningen / klanprinsessan för varje klan i riket. Och eftersom de vid denna tid i Bon Mansus expansiva period hade ökat betydligt i antal, var antalet fruar till kungen otroligt stort till antalet och skulle idealt motsvara det heliga talet 33333. Många av dessa fruar utgjorde de främsta kvinnorna i landet och vistades för det mesta i egenskap av drottningens råd i hennes palats. Och på samma sätt vistades de av hennes bröder och söner som utgjorde kungens utvalda klanledare i hans palats i egenskap av hans rådgivande nämnd.

Det utgjorde en stor ära att bli utvald till kungens gemål. Och till skillnad från i arabernas harem åtnjöt de fulla juridiska rättigheter och hade allt stöd de behövde från sin klan, inte minst sedan deras söner och bröder levde nära kungens palats. Detta bidrog till att de utgjorde en dubbel maktfaktor; I egenskap av kungens fruar kunde de dels själva utöva ett stort inflytande, lika mycket som de kunde göra det genom de av sina bröder och söner som vistades i kungens hov. Det ansågs dessutom utgöra kungens plikt att lyssna till sina många gemåler och hålla sig väl med dem.

Skärmavbild 2017-12-12 kl. 20.23.28

Att befordra den manliga linje som förestods av enbart en bisittande kungamakt, utgjorde en viktig del i stärkandet av sammanhållningen i drottningmoderns nätverk. På så sätt kom det att bildas ännu fler sammanbindande punkter i den grundläggande struktur som höll nätverket än mer stadigt sammanlänkat, inte minst genom korsrelaterade släktskapsrelationer till kunga-och drottninghuset självt. Sönerna och döttrarna till till kungen betraktades inte som arvtagare till den matriarkala drottningklanen och hade således inte titlar som "prinsar" och "prinsessor" utan bar istället titeln "Ahenemma" som betyder "barn av kungen, eller stolen". Från sina mödrar ärvde de äran att överta klanstolar i egenskap av klandrottningar och klankungar och utgöra ledare för sitt folk. Och eftersom de på samma gång var barn till kungen hade naturligtvis  denna form av korsrelaterat släktskapssystem en särdeles gynnsam effekt på den fredliga sammanhållningen.

Och söner och döttrar till kungen som inte samtidigt var arvtagare till klanstolar på mödernet tilldelades viktiga ämbeten och tillhörde den inte kretsen kring kungen och drottningen. Således var kungen dagligen omgiven av sina söner som alla innehade viktiga officiella poster. Men eftersom det inte fanns ngn automatiserad trontillsättning efter kungen frånfälle upplöstes dessa tjänstetillsättningar, vilket även kunde vara fallet vid drottningmoderns, och kom därför att innebära en personlig katastrof för alla inblandade parter. Och många valde därför att följa sina kungar och drottningmödrar i döden. Men under tidigare skeden fortsatte de att uppbära sina befattningar även efter Ohenes frånfälle och hans efterföljare fick helt enkelt överta sin föregångares barn och fruar.

 

Denna additiva struktur av släktskapsband genom en manlig linje, men begränsad till uteslutande en kunglig sådan,  anses utgöra ett perfekt sätt att hålla ihop en större rike baserat på kärlek, äktenskap och släktskapsrelationer. Det ganska omfattande Bono Mansu-riket skapades inte genom krig, vilket dess folk inte hade något intresse av, utan genom förhandlingar, giftermål, politik och handel. Det utökades inte genom erövringar, utan genom angränsande stads-staters frivilliga anslutning för  handel och beskydd. Och dess drottningmödrars och kungars regim grundade sig uteslutande på på den form av ömsesidig lojalitet där det inte fanns utrymme för dominans, användande av vapen eller våld eller skatter för undertryckandet av de ordinarie klanerna och deras städer eller inrättandet av hierarkier.

Tom idag under nutida postkoloniala tider fortsätter akanfolket i det forntida Bono Mansu (nutida Brong) att följa dessa traditioner under drottningmödrars och kungars ledning, som enbart har dessa komplicerade släktskapssystem att förlita sig till. Fast nu är de inte längre självständiga utan underordnade den ghanesiska statens styre.

1200px-Queen_Mother_Moore

The information on these pages about the Akan culture and history  is taken from Heide Göttner Abendroth´s  gextended work, translated into English; Matriarchal Societies: Studies on Indigenous Cultures Across the Globe, 2012, in the chapter "Matriarchal Queenship in West Africa", and the following chapters about Akan in which her referents are Eva L. R. Meyerowitz and Robert S. Rattary, about whome she writes that we owe this opportunity for close examination to them, as well as to the new critical women ethnographers, as for example the Akan scholar Wilhelmina Donkoh who visits the World congresses i Matriatrchal Studies,  and also Karla O Poewe, Audrey Richards and Annie Leubhof

Göttner Abendroth finds Eva Meyerowitz especially noteworthy,  who was an anthropologist, artist and political advocate for the Akan people Bono Tekuiman, where she spent many years and included a lot of oral traditions into her books. As a token for their appreciation, the Bono-Tekyiman people awarded her the title and rank of "Queen Mother”.

T H E   M A T R I A R C H A L   H I S T O R Y   O F   W E S T   A F R I  C A »

 

T H E   A N A R C H I C A L   O R G A N I S A T I O N
O F  M A T R I A R C H A L   Q U E E N   R E A L M S  »

 

A K A N    A N D    A S H A N T E
I N   G H A N A   A N D   T H E    I V O R Y  C O A S T »

 

T H E   A K A N   Q U E E N   M O T H E R ´ S   M A T R I A R C H A L   S Y S T E M S»

 

M A T R I A R C H A L   A K A N   K I N G S »

 

E M E R G I N G   P A T R I A R C H A L  T E N D E N C I E S   I N   A K A N   R E A L M S »

 

B A C K   T O   H O M E P A G E:

M O D E R N   M A T R I A R C H A L   S T U D I E S