F I N A L   R E P L I Q U E   B Y   T O R E  H Å K A N S S O N

on the topic of Marija Gimbutas´ 

theorising about Old Europe 

I N   D A I L Y   D A G E N S   N Y H E T E R 1994

 

Further contributions to the discussion:

T O R E   H Å K A N S S O N

EVA MOBERG

J A N   O V E S E N 

K Å R E   F A G E R S T R Ö M 

E L I S A B E T   H ER M O D S S O N 

F I N A L   R E P L I Q U E    B  Y    E V A   M O B E R G

9789197516044_200x_mina-forsta-nittio-ar

 

Forskarna blir störda
PUBLICERAD 1994-12-08

 

 

BÅDA herrarna Ovesen och Fagerström är vetenskapsmän och har - förhoppningsvis - läst den bok jag skrev om. Jag är inte utbildad arkeolog, men jag var en av de tre som 1951 deltog i utgrävningar i forna Harappa i Pakistan. Vi fann att degenerationen i bland annat dekoren i keramik sammanföll med tiden för invasionen av "arierna". Omkring 1 500 före vår tideräkning hade de ödelagt och utplånat Mohenjo-Daro och Harappa. Vi fann föremål som kunde dateras till omkring 1 500 f v t och tydligt visade en stor försämring i jämförelse med de tidigare föremålen. Vedaskrifterna ger en mytologisk framställning om hur detta hände.

 

 

 

Marija Gimbutas studier beskriver en oavbruten linje av en kultur som utvecklades från sen paleolitisk genom neolitisk tid och fram till bronsåldern i "gamla Europa", cirka 25 000 år. Denna var baserad på en matrifokal och matrilinjär social organisation, den som hon kallar gudinnans språk.

 

Detta "gamla Europa" förstördes av invaderande indoeuropeiska stammar som medförde sociala system av dominerande män och manliga gudar. Detta hände i en period mellan 4 500 f v t och 2 500 f v t. Gudinnans språk lever emellertid kvar i mytologi och folklore.

 

Både Jan Ovesen och Kåre Fagerström refererar till gamle Bachofen (1861) och hävdar att det är vetenskapligt bevisat att matriarkat aldrig existerat - vem har sagt något annat

Skärmavbild 2017-08-28 kl. 11.00.52

Bronze Age Indus Valley Pottery Group

Marija Gimbutas förnekar att matriarkat någonsin existerat. Gimbutas analyserar och jämför de arkeologiska fynden - som ju i själva verket är konstverk eller fragment av konst. Boken har 500 dokumenterade bilder. Det står var och en fritt att göra sina uttydningar och slutsatser. Marija Gimbutas gör aldrig några kategoriska påståenden, hon skriver "det är sannolikt så", hon ger plats för alternativ.

 

En domsöndagsfärsk beskrivning står att läsa i DN 20/11. Det handlar om det så kallade Noraprojektet i Bohuslän, där kvinnliga läkare har skapat ett eget nätverk. En manlig läkare säger "detta är en hjärtinfarkt". En kvinnlig läkare säger snarare "jag tror" fast hon också vet att det är den rätta diagnosen. När Jan Ovesen skriver att han inte kan "förstå varför inte även manliga forskare skulle kunna begripa hennes teser", så är svaret som ovan. Jag skrev faktiskt "manliga forskare har därför svårt att tillägna sig hennes forskningsresultat". Jag tänkte också på det faktum att endast 5 procent av Sveriges professorer är kvinnor.

 

Både manliga och kvinnliga forskare som är präglade av patriarkalisk kultur blir naturligtvis både intellektuellt och emotionellt störda av Marija Gimbutas teorier. Det gäller att förneka och undertrycka det som avviker från den etablerade vetenskapen. Samma bemötande hade Darwin,Freud, kvinnlig rösträttsrörelse, sexualundervisning etc.

 

Det är meningslöst att argumentera med vetenskaplig fundamentalism. Jag är tacksam att DN gav mig plats att presentera Marija Gimbutas och tacksam mot Eva Moberg som presenterade Riane Eisler. Båda böckerna är betydande instrument och stimulans för vidare forskning och - förhoppningsvis - aktivt ny- och nuskapande av hela vår nuvarande kultur.

 

Utrymmet medger inte ett utförligt genmäle - men, gärna Freja som Ovesen föreslår, nota bene om hon talar Gudinnans Språk - som "alternativ till våra nuvarande dominerande religioner - Marknaden och den kristna kyrkan". Men också till alla former av fundamentalistiskt troende och profeter av alla slag. Den Stora Gudinnan är inte en kvinna eller moder, ty de androkratiska begreppen Gud, Herre och Fader existerade inte. Marija Gimbutas beskriver en odelbar kraft, kreativ, förstörande, nyskapande, nondualistisk som uppenbarar sig i oändliga former och symboler.

 

Mitt slutliga genmäle kan läsas i "En morgondröm" och "Atlantis" av Gustaf Fröding.

 

TORE HÅKANSSON

- - -

Tore Håkansson har varit gästföreläsare vid ett stort antal utländska universitet och associate professor i antropologi vid Columbia University i USA.

 

Tidigare artiklar i debatten: Tore Håkansson 1/11, Eva Moberg 2/11, Jan Ovesen 17/11, Kåre Fagerström 22/11 samt Elisabet Hermodsson 6/12.

Dance

Seal from Crete

 

FINAL REPLIQUE BY TORE HÅKANSSON

E N G L I S H   T E X T

 

(My transl:)

The researchers are getting disturbed
PUBLISHED 1994-12-08

 

 

Both of the gentlemen Ovesen and Fagerström are scientists and have - hopefully - read the book I wrote about. I'm not an educated archeologist, but I was one of the three who participated in excavations in former Harappa in Pakistan in 1951. We found that the degeneration in, among other things, the decor of ceramics coincided with the time of the invasion of the "arians". About 1,500 B.C, they had destroyed and wiped out Mohenjo-Daro and Harappa. We found items that could date to about 1500f vt and clearly showed a big deterioration compared to the previous items. The Vedas gives a mythological presentation of how this happened.

 

 

 

Marija Gimbuta's studies describe an uninterrupted line of culture developed from late palaeolithic through Neolithic times and until the Bronze Age in "Old Europe", about 25,000 years. This was based on a matrifocal and matrilinear social organization, the one she calls the language of Goddess.

 

This "old Europe" was destroyed by invading indo-European tribes which brought social systems of dominant men and male gods. This happened in a period of between 4 500 BC and 2 500 BC. The Goddess language still lives in mythology and folklore.

 

Both Jan Ovesen and Kåre Fagerström refer to Old Bachofen (1861) and claim that it is scientifically proven that matriarchate never existed - who has said something else

 

Marija Gimbutas denies that matriarchate ever existed. Gimbutas analyzes and compares the archaeological findings - which in fact are artworks or pieces of art. The book has 500 documented images. Everyone is free to make their conclusions and conclusions. Marija Gimbutas never makes any categorical statements, she writes "that's probably so", she gives room for alternatives.

 

A day-to-day description is read in DN 20/11. It is about the so-called Nora project in Bohuslän, where female doctors have created their own network. A male doctor says "this is a heart attack". A female doctor says, rather, "I think," though she also knows that is the correct diagnosis. When Jan Ovesen writes that he can not "understand why not even male researchers could understand her theses", the answer is as above. I actually wrote "male researchers therefore have difficulty in acquiring her research results". I also thought about the fact that only 5 percent of Sweden's professors are women.

 

Bronze Age Indus Valley Pottery Group

 

Both male and female researchers who are characterized by patriarchal culture are of course both intellectually and emotionally disturbed by Marija Gimbutas theories. It has to deny and suppress what differs from the established science. The same treatment had Darwin, Freud, female voting movement, sexual education, etc.

 

It is pointless to argue with scientific fundamentalism. I'm grateful that DN gave me the place to present Marija Gimbutas and grateful to Eva Moberg who introduced Riane Eisler. Both books are significant instruments and incentives for further research and, hopefully, actively enriching our entire culture.

 

The space does not allow a detailed reminder - but, freely, as Ovesen suggests, use the legs if she speaks the language of God-as "alternative to our current dominant religions-the market and the Christian church." But also to all forms of fundamentalist believers and prophets of all kinds. The Great Goddess is not a woman or mother, for the androcious concepts of God, Lord and Father did not exist. Marija Gimbutas describes an indivisible force, creative, destructive, innovative, nondualistic manifesting itself in infinite forms and symbols.

 

My final remark can be read in "A Morning Dream" and "Atlantis" by Gustaf Fröding.

 

TORE HÅKANSSON

- - -

Tore Håkansson has been a guest lecturer at a large number of foreign universities and associate professor of anthropology at Columbia University in the United States.