A K A N    A N D    A S H A N T E
I N   G H A N A   A N D   T H E    I V O R Y  C O A S T 

GHANAIAN QUEEN MOTHER ASANTEHEMAA AFIA KOBI DIES AT 109
 Article from FACE AFRICA

3o3bpd4u68ulh9go2.b86f527c

The Asantehemaa, Nana Afia Kobi Serwaa Ampem II sitting in state at an Adaekesie festival in right photograph.

 

The Queen Mother of the Ashanti Kingdom Asantehemaa Afia Kobi in Ghana is dead. The 109-year-old Mother of the current Asantehene, Otumfuo OSEI Tutu II, died in her sleep on Tuesday, reports Buzz Ghana.The late-Afia Kobi served as the 13th Queen Mother of the Ashanti Kingdom for 39 years, witnessing the reign of the late-Asantehene Otumfuo Opoku Ware II who served between 1970 and 1999.

hjd0518r

In the Ashanti Kingdom, which is part of the Akan people in southern Ghana and the Ivory Coast, Queen Mothers also are known as “Asantehemaa,” which is a very powerful title and as such she still today plays an important role in local governments.

 

FEMALE LEADERSHIP AMONG THE ASANTES

by prof. Wilhelmina Donkoh

"The Asante constitute one of the principal groups of the matrilineal Akan-speaking people of the modern state of Ghana. An identifying characteristic of the Akan is descent through the female line. Traditionally, such important social and economic institutions as ownership property and inheritance are based on blood affiliation to the matrilineage. Females among the Akan thus are expected to play a unique role in ensuring the perpetuation of the lineage and in identifying who qualifies to be a member. At the same time, as could be found in other traditional societies, social, economic and political responsibilities usually tend to be gender-bound.

This lecture confirms that female leaders among the Asante indeed play a central role within the Asante socio-political system. An examination of specific cases in the history of Asante reveals that where female leaders transcended the gender boundaries, as diplomats or political heads, their actions tended to foster greater social cohesion. Also, through literature review and theoretical analysis the lecture establishes that despite stereotypical views that women only play mundane roles and are mere reproductive units, where women leaders have exerted themselves they have brought distinction and honour upon themselves as well as on their entire lineage and the wider community that they belonged to."

It’s the tradition of the kingdom for Asante Queen Mothers to rule alongside kings in their respective palaces, and they are usually considered the spiritual heads of their communities. Prior to the colonial era, Queen Mothers were considered important political figures of power who commanded respect and autonomous rulers. And today, these Mothers still have jurisdiction over women, including rape, marital conflict, and adultery.

Currently, the Ashanti Kingdom has more than 40 women leaders operating under the Ashanti Queen Mothers Association, which was formed in 1988. Since 2010, the Ghanaian National House of Chiefs has included 20 Queen Mothers in its proceedings.

AKAN QUEENDOM

An Akan realm could not be established without a queen mother or ”Ohemma” and for that no king: ”Ohene” was needed. In fact every Akan realm has historically been founded by a queen mother, who only later chooses one of her sons to be placed on the throne as king and co-regent. Burt in timed of crisis - for example, if the king were still a minor or was absent, or if the collapse of a realm forced an immediate exodus - the queen mother ruled alone She was then both Ohemmaa; female king, and Ohene, male king.

As in all matriarchies it´s the eldest woman of the clan who is considered to be the source of the clanlife and its center. And beyond being the mother of the matrilineal clan she is also the mediator between the clan deity and living members of the clan. The primordial ancestress of the clan is deified and venerated as mother goddess of the clan, and the actual clan mother is her later incarnation, and as such she is the authority of the religious life ceremonies and rituals and therefore considered to be sacred herself.

For the eldest woman of the royal clan, the queen mother its the same; she is considered to be the source of the royal lineage, and the mother of the ruling or future king; but of more importance is the fact that she is considered to be the mother of the whole society,  which she herself, or her royal ancestors, has established by wisely joining various clans and people together. Thus considered to have ”born” the realm on her own, it belongs to her like a child belongs to its mother. As the most recent incarnation of the primordial deified ancestress she is considered to be mother of it all. Under her protection all of those who have got her sanctuary are untouchable and even today she has the right to grant pardons.

Yaa Assantewaa was a very strong Asante warrior queen who led the resistance forces of Ghana against the English

Den mest kända krigardrottningen  i Afrikas historia är drottningmodern Yaa Assantewaa i Ashante, som uppmanade sitt folk att bjuda motstånd mot britterna när de krävde att få symbolen för den ghanesiska kungamakten utlämnad nämligen guldtronen. När britterna till slut lyckades besegra hennes segslitna motstånd landsförvisade de henne till ögruppen Seychellerna.

Letter by Basel missionera 30th July 1900:

An old man called Ya Assantewaa lives in Ejisu. The mother or aunt of the chief there, a man who was sent into exile with Prempeh. Since then she has rules the town. She has much influence in the whole of Ashante and is the soul and head of the ewhole rebellion. She is in fact sitting quetly in Ejisu but sends order out from there to the different camps around Kumasi. Her main representative in the army is Kwasi Boadu chief of Besease near Ejisu.

DEN MATRIARKALA KULTUREN I DET HISTORISKA GHANA   -
ETT TACKSAMT FORSKNINGSOBJEKT FÖR JÄMFÖRANDE STUDIER

 

Lika litet i det ”Gamla Europa” som av Marija Gimbutas framställts som fredligt och egalitärt, har man heller i den gamla antika Harappa-kulturen i Hindusfalen, trots dess avancerade byggnadskonst och teknologi kunnat finna minsta spår av krig, våld, vapen eller hierarkiskt klassförtryck - inga som helst byggnader som vittnar om någon högre styrande överklass av kungar etc.

Men ändå hävdar de flesta inom den etablerade arkeologin och antropologin att det aldrig existerat kulturer som varit förskonade från konflikter och väpnade strider av större eller mindre omfattning och eller en styrande elit och stratifierad klassindelning.

I det avseendet är det dock så gynnsamt att det finns en hel del historiska fakta till stöd för tolkningen av en förhistorisk kulturellt och teknologiskt avancerad era av matriarkalt fredlig och egalitär karaktär, tillgängliga genom den historiska dokumentationen av det matriarkala och drottningledda Akanfolkets högkultur som under flera årtusende kom att blomstra i Västafrika from c:a 800 e. Kr. och framåt i Ghana såväl som i dess nutida traditionellt bevarade former. För här ser vi ytterligare prov på samma matriarkala grundmönster och djupstruktur som i de övriga matriarkala kulturer som kartlagts på senare tid i den moderna matriarkatsforskning, som förlänats ett teoretiskt ramverk och väl utarbetade definitioner av begreppet "matriarkat"  i Heide Göttner Abendroth och Peggy Reeves Sanday´s tappning.

 

Skärmavbild 2017-11-15 kl. 19.29.11

Fram tills mitten på 1400-talet då de inhemska Akan-kungarna började ta intryck av de alltmer framryckande arabiska muslimernas maktutövning och misogynie i det angränsande Mali och Songhai-imperiet, leddes Akan folket med mild hand av ett drottningstyre som i kontrast till de gängse patriarkala TOP-DOWN styret hade kommit att utvecklats ur en anarkistisk självgenererande självreglerande och självimiterande form av ancestor- and goddess-worshipping /matriarchy / queen realms, som i sin tur verkar ha haft många gemensamma drag med de samlare o jägar-kulturer i Centralafrikas regnskogar som Jerome Lewis och andra beforskat på senare tid. Detta utvecklingsspår borde i varje fall vara värt att undersökas seriöst.

Heide Göttner Abendroth hävdar i sin att matriarkaten tog sin börja under neolitikum, men efter att ha bekantat sig med Jerome Lewis redogörelser av djupstrukturen i Mbendjeles jägar o samlare-samhälle i regnskogen ser det snarare ut att ha initierats lågt tidigare men möjligtvis förskjutits mot en större maktkoncentration till matriarken eller matriarkerna som högsta auktoritet i samhället än tidigare

I vilket fall som helst råder det ingen tvekan om att stora delar av den etablerade arkeologin inte alls håller sig till en strikt vetenskapligt objektiv agenda i detta avseende utan en högst ideologiskt baserad sådan. Det gäller att till varje pris slå vakt om det legitima berättigandet av de patriarkala samhällen som byggts med våld av en elitistiskt patriarkal och misogyn överklass. Allt annat måste misstänkliggöras som ”primitivt” och outvecklat.

Eftersom de första Akan-drottningdömena kom att ta sin början några årtusenden senare än Harappa kulturen och dess ursprungliga kultur i en hel del avseenden bevarats ända in i modern tid, inte minst genom en livaktig oral tradition som fortfarande bär vittne om tidiga händelser och traditioner - också i fråga om drottninglängderna så tidigt som från denna första antika tid i dess historia, finns här alltså gott om dokument av skiftande slag som kan ligga till grund för de vetenskapliga kartläggningarna av en sammanhängande förhistoriskt matriarkal era. Inte minst i förhållande till det faktum att deras matrilinjärt grundade drottningdömen uppbärs på många platser i Ghana såväl som annorstädes i Afrika än idag - fast då på lokal nivå underställda den offentliga statsmakten, och dessutom mer eller mindre dominerade av de kungar som dessförinnan varit underställda  drottningarnas makt.

Jag ämnar därför gå in litet mer på djupet i Akan och Ashante´s  så spännande och intressanta historia och religion på följande sidor:

 

1.THE AKAN QUEEN MOTHER´S MATRIARCHAL SYSTEM

2.MATRIARCHAL AKAN KINGS

3.THE DEVELOPMENT OF PATRIARCHAL TENDENCIES IN AKAN REALMS