picture-frb0054

 

Would you laugh or cry to this comedy of "science"??

A professor of gender archaeology is teaching us about gender roles in prehistory, as follows:

 

Historian Brigitte Röder interviewed by chilli editor Tanja Bruckert in Freiburger Stadtmagazin, about the exhibition:

 

I Man. You Woman. Fixated Gender Roles since Primordial Times?

My translation of Tanja Bruckerts interview with Brigitte Röder into English:

Introduction:

The man supports his family and his wife, who has to stay in the cave to take care of the children - is ihis actually the way it has been?

And what would that mean to the men and women of today, is the questiion aske by the exhibition: Ich Mann. Du Frau. Feste Rollew zeit Urzeiten (I man. You woman. Fixated gender roles since primordial times?)

For the first time in history of Germany, the archaeological museum Colombischlössle in Freiburg displays an archaeological exhibition on that topic in order to widening its borders. Brigitte Röder, a professor in pre- and ancient history at the Basel University, has published an instructional material to the exhibition. Chilli´s editor; Tanja Bruckert has asked her how she believes that archeology might have the potential to highlight the subject.

Chilli: The exhibition asks whether there have been permanent gender roles since ancient times.

How can archaeology tell you about that matter? For example, if you find a sewing needle, you can not conclude if it was used by a man or woman.

Röder: Since we do not have written documents from prehistory, we also have no narratives about who sew, cooked or hunted. And material remnants such as sewing needle and bow are not telling anyone who may have manufactured or used them. It is precisely our problem that our interpretations necessarily are based on our own prejudices and shortcomings and what seems plausible based on our own experiences. Therefore, as a rule, it is also assumed that what is supposed to be original in prehistory is precisely what also constitutes the traditional roles of our own contemporary culture. The archaeological findings are attributed to specific interpretations that seem so obvious that they are never even questioned within science.

Chilli: So, the archaeologists have no way of determining if there have been specific gender roles in our prehistory?

 

Skärmavbild 2017-09-16 kl. 10.24.50

Röder: Yes, we can interpret concrete vestiges in human remains from prehistory, from which fields of activity they have been employed. The occupations that people often have been devoted to, have inscribed remnants in their bodies by rendering characteristic features of the bones.

Chilli: An example:

Röder: We present investigations of skeletons from a burial field from the Ice Age in Austria, which has been discovered near a salt mine nearby in the same period. An anthropologist from Vienna could, depending on certain features of the skeleton, show that these buried people had been working in the mountain peoples. She could even reconstruct their work positions. The men had chopped out of the salt out of their chicks while the women had carried it out, which had been apparent due to some wear and tear at their.

Chilli: Was there trans - or homosexuality in prehistory?

Röder That's an exciting question. I suppose it has existed even during prehistory, but proving it's scientifically  is extremely difficult. It might  be, that it was a  sign of homosexuality that some of the ceramics - or bronze statues had both male and female genitals. Such statues abundant  during prehistory.

Chilli: Could such portrayals be a sign that people did not apply equally strict differentiation between men and women as we are used to?

Röder: It could be possible. Among the oldest artworks in human history, interestingly there are not only uniquely male and female characters but also whole series of artefacts representing varying degrees of transitions between the two sexes. In addition, many items are dual, such as a small penis with a pouch or a bust with a cue to a neck. If you observe this gradual transition and ambiguity in many objects, you can follow how the strict categorization in either male or female was not at all so unambiguously performed at the time.

Chilli: What do you think of books such as Why Men Do not Listen and Women Are So Bad to Park, that tries to explain the difference between women and men from evolutionary biological point of view.

Röder: Bestsellers of this kind are mirroring the great social need to orientate oneself in a time of diversity in relationships and sexual attitudes. The prehistory serves as the place of residence for our longing, where everything is as it probably never has been. It has nothing to do with historical reality. And even though we knew what the gender roles between  looked like two and a half million years ago; Of what relevance would that be to us today? In no other respect, we have the idea that prehistory would serve as our guiding star. We never deny our bed to instead find a tree to sleep in - such an approach would be absolutely absurd.

 

Ska en skratta eller gråta?

En professor i arkeologi uttalar sig om könsrollerna i urtiden, som följer:

 

Historikerin Brigitte Röder über die Ausstellung “Ich Mann. Du Frau.”, intervjuad av chilli-redaktören Tanja Bruckert i Freiburger Stadtmagazin, 2014

 

Min översättning till svenska:

Introduktion:

Mannen försörjer sin familj och sin kvinna som sitter hemma i grottan ooh passar barnen - är det en faktisk realitet?

Och vad betyder det for männen ooh kvinnorna av idag? Utställningen Ich Mann. Du Frau. Bestämda könsroller under urtiden?

I arkeologimuséet Colombischlössle i Freiburg visas för första gången i Tysklands historia en arkeologisk utställning på det temat för att vidga ämnet. Brigitte Röder, som är professor i för- och antik historia vid universitetet i Basel har gett ut en instruktionsmaterial till utställningen. Chillis redaktör Tanja Bruckert har tillfrågat henne om hur hon tänkt sig att arkeologin ska kunna belysa ämnet.

Chilli: Utställningen ställer frågan om det sedan urminnes tider har funnits fasta bestämda könsroller.

Hur kan arkeologin ge besked om den saken? Om man tex hittar en synål kan man ju inte dra några slutsatser om ifall den använts av en man eller kvinna.

Röder: Eftersom vi inte har några skriftliga dokument från urtiden har vi heller inga berättelser om vem som sydde, lagade mat eller jagade. Och materiella efterlämningar såsom synål och pilbåge lämnar inga besked om vem eller vilka som kan tänkas ha tillverkat eller använt dem. Det är just det som är vårt problem att våra tolkningar med inneboende nödvändighet baseras på våra egna fördomar och tillkortakommanden och det som verkar mes plausibel utifrån våra egna erfarenheter. Därför blir det i regel också så att det som antas vara ursprungligt i förhistorien är just det som också utgör de traditionella rollerna i vår egen samtida kultur. De arkeologiska fynden blir tillskrivna såna specifika tolkningar som verkar så självklara att de aldrig ens blir ifrågasatta inom vetenskapen.

Chilli: Arkeologerna har alltså ingen möjlighet att avgöra om det har funnits specifika könsroller i vår Förhistoria?

Röder: Jo, vi kan utläsa av konkreta tecken ifrån mänskliga kvarlevor från förhistorien vilka verksamhetsområden de varit sysselsatta med. De sysselsättningar som man ofta har ägnat sig åt har skrivit in sig i kropparna, genom att ge karaktäristiska drag till benstommarna.

Chilli: Ett exempel:

Röder: Vi presenterar undersökningar av skelett från ett gravfält från istiden i Österrike, som har upptäckts i närheten av en saltgruva i närheten under samma tid. En antropolog från Wien kunde beroende på vissa särdrag i skeletten visa att de här begravda människorna hade varit bergsfolk. Hon kunde tom rekonstruera deras arbetsställningar. Männen hade hackat ur saltet ur begrät med sina hackor medan kvinnorna hade burit ut det, vilket hade framkommit pga av vissa nötningsspår vid halskotpelaren.

Chilli: Fanns det trans - eller eller homosexualitet under förhistorien?

Röder: Det är en spännande fråga. Jag antar att det också funnits även under förhistorien, att bevisa det vetenskapligt är dock extremt svårt. Ett tecken på homosexualitet skulle ju mänskliga keramik - o bronsstatyetter kunna vara som har både manliga och kvinnliga könsorgan. Sådana statyetter finns det i riklig mängd under förhistorien.

Chilli: Skulle såna framställningar kunna vara tecken på att människor på den tiden inte tillämpade en lika strikt differentiering mellan män och kvinnor som vi är vana vid?

Röder. Det skulle kunna vara möjligt. Bland de äldsta konstverken i mänsklighetens historia finns intressant nog inte bara entydigt manliga och kvinnliga figurer utan också en hel serie med graderingar. Därtill är många objekt dubbeltydiga, som tex litet av penis med pung eller byst med ansats till hals.

Om man iakttar denna successiva övergång och flertydighet i många objekt kan man följa hur den stränga kategoriseringen i antingen manligt eller kvinnligt inte alls var så entydigt förhanden på den tiden

Chilli: Vad tycker ni om böcker som tex “Varför män inte lyssnar och kvinnor är så dåliga på att parkera” som försöker förklara skillnaden mellan kvinnor och män ur evolutionsbiologisk synpunkt.

Röder: Bästsäljare av det här slaget visar att det finns ett stort samhälleligt behov av att orientera sig i en tid av mångfald i förhållningsformer och sexuella attityder. Förhistorien tjänar härvidlag uppgiften att vara uppehållsort för vår längtan, dit där allting är så som det förmodligen aldrig har varit. Det har ingenting med den historiska realiteten att göra. Och även om vi visste vilken rollfördelning mellan könen som skulle ha varit den rådande för två och en halv miljoner år sedan; vad skulle det ha för relevans för oss här idag öht? I inga andra avseenden hyser vi idén att förhistorien ska tjäna som vår ledstjärna. Vi förnekar oss aldrig vår säng för att istället hitta ett träd att sova i - en sådan ansats vore ju helt absurd.

Artikel i chilli av

Tanja Bruckert

översatt till svenskan av mig; Gunilla Madegård